AdBlue

AdBlue

AdBlue

Díky dlouholeté spolupráci s největšími evropskými výrobci chemikálií Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.Borealis L.A.T GmbH vám můžeme nabídnout kapalinu AdBlue®.

Co znamená AdBlue?

Emisní normy výfukových plynů motorových vozidel jsou v Evropě již více než deset let realitou. Zcela samozřejmě předepisují také limitní hodnoty exhalací pro nákladní vozidla a autobusy. Od roku 2005 vstoupila v platnost norma Euro 4, kterou v roce 2008 následuje norma Euro 5, díky které budou opět sníženy limitní hodnoty oxidu dusíku (NOX), oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC) a pevných částic (PM). Pro předchozí normu Euro 3 zcela postačovaly konstrukční úpravy motorů. U vznětových motorů není možné současně snížit množství pevných částic a oxidů dusíku NOX. Dojde-li ke vstřiku paliva dlouho před dosažením horní úvratě, produkce oxidů dusíku se na základě vysokých teplot spalování dramaticky zvyšuje. Posune-li se okamžik vstřiku blíže horní úvrati, zvýší se podíl pevných částic z důvodu neúplného spalování. V prvním případě se proto musejí spaliny čistit od oxidů dusíku NOX, v případě druhém je zapotřebí filtru pevných částic.

Při včasnějším okamžiku vstřiku je používána selektivní katalytická redukce (SCR). Oxidační katalyzátor přeměňuje saze, uhlovodík a oxid uhelnatý na vodu a oxid uhličitý (CO2). Vstřikovaná kapalina AdBlue pak snižuje množství problematických oxidů dusíku tím, že je přeměňuje na nezávadné množství dusíku.

Při pozdějším okamžiku vstřiku se předepsaných emisních limitů dosahuje kombinací recirkulace výfukových plynů (EGR) a filtru pevných částic (DPF). Tato technika si sice vystačí bez přídavných provozních kapalin, je však méně efektivní než systém SCR a zároveň zvyšuje spotřebu pohonných hmot. Filtry pevných částic jsou velmi citlivé na obsah síry v pohonných hmotách a vyžadují speciální motorové oleje.

AdBlue – cesta ke snížení škodlivin

AdBlue je čirá bezbarvá kapalina – pohonná hmota pro nákladní vozidla sestávající z 32,5 vodného roztoku močoviny. Močovina vyráběná průmyslovou syntézou amoniaku a oxidu uhelnatého je již dlouhou dobu využívána k potlačování škodlivin například v energetice. Široké využití má také jako hnojivo, přísada do krmiv a například také v lékařství, textilním průmyslu, při výrobě pryskyřic apod.

A jaké je tedy její použití ve spalovacím motoru nákladního vozu nebo autobusu? Technologie SCR pracuje tak, že ve výfukovém systému vozidla je instalován keramický katalyzátor, který v kombinaci s AdBlue přemění oxidy dusíku na neutrální dusík (přirozenou součást vzduchu) a vodu.

AdBlue je netoxická a pro manipulaci snadná chemikálie. Tankuje se do přídavné nádrže, což je stejně snadné jako při naplnění nádrže naftou. Při běhu motoru se pak AdBlue automaticky přidává do spalin. Pokud se podíváme na zátěž ovzduší exhalacemi škodlivin, pak technici spočítali, že zhruba 35 nových automobilů vybavených technologií SCR/AdBlue vylučuje stejné množství pevných částic jako před deseti lety jeden jediný vůz bez této technologie. Sedm vozů s AdBlue pak vylučuje stejné množství oxidů dusíku jako jeden současný vůz. A ještě další argument hovoří pro tuto technologii. Při používání systému s AdBlue byl naměřen pokles spotřeby pohonných hmot až o sedm procent. Navíc provozovatelé vozidel splňujících normy Euro 4 a Euro 5 by měli také například platit nižší daň z vozidla a cenové zvýhodnění se projeví i při placení mýtného na dálnicích.

Kontejner 1000 litrů vhodné pro střední autodopravce součástí je mobilní čerpadlo a výdejní pistole IBC kontejnery jsou vratné dají se stohovat na sebe

Cisternové závozy

Nádrže o objemu od 1300 do 9000 litrů

  • vhodné pro velké autodopravce
  • bezpečné skladování látky AdBlue® díky důkladné izolaci nádrže a doplňkovému vyhřívání
  • systém hlášení úniku látky, čidlo hladiny a ochrana proti přeplnění – doplňkově také počítadlem
  • vysoká odolnosti vůči mechanickému poškození díky dvouplášťové konstrukci nádrže (výrobky obdržely certifikáty DIBT, KIWA, OFTEC atd.) uzamykatelný kryt výdejního zařízení zabraňuje přístupu nepovolaných osob
  • jednoduchá obsluha výdejního systému
  • výdejní systém je doplňkově možné vybavit elektronickým systémem, který umožňuje přesné sledování odběrů látky AdBlue® a jejich datové zpracování na PC (zabezpečení PIN, elektronický klíč, přenos dat do PC)
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů